Nákupná galéria:
Po - Ne: 09:00 - 21:00
Novinky

Optima Challenge III.ročník

Optima Challenge III.ročník

…PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ ADRENALÍN V KRVI aj tento rok čaká adrenalínová Optima Challenge!

Optima Challenge je koncept Obchodného centra Optima zameraný na podporu pohybu, športu a zdravého životného štýlu.
Poďte si zasúťažiť atraktívnym a originálnym spôsobom, ktorý je kombináciou sily, vytrvalosti, obratnosti a ďalších zručností!

15.-18.06.
Pre súťažiacich INDOOR – VSTUP VOĽNÝ
– je pripravená trať v centrálnej časti Obchodného centra Atrium Optima. Čakajú na Vás atraktívne prekážky zamerané na rýchlosť, silu, obratnosť a ďalšie zručnosti.
– je vhodná pre amatérov. ale tiež pre silových, vytrvalostných či skúsenejších športovcov.

Prvé tri dni 15.-17.06. od 10:00 do 20:00 si všetci súťažiaci môžu vyskúšať svoje schopnosti. Každý súťažiaci má dva pokusy, pričom sa akceptuje lepší čas.
V sobotu večer budú pozvaní do veľkéhofinále tí najlepší z Vás!
Finále sa uskutoční 18.06. od 14:00 do 18:00 spoločne s vyhodnotením.

17.06.
Pre súťažiacich OFFROAD:
– atraktívna trať, ktorú bude tvoriť okruh na priľahlých pozemkoch za OC Atrium Optima. Umelo vytvorené prekázky a nerovností zaručia nezabudnuteľný zážitok, ako pre šoférov, tak aj pre divákov!
Pre divákov je vstup voľný, pre súťažiacich 20EUR na mieste.

REGISTRÁCIA bude spustená už čoskoro!
http://www.optimachallenge.sk/

Takto sme sa bavili v roku 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=mfwGdph9YJ0

 

Optima Challenge – Pravidlá:

15.-18.6.2017

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba staršia ako 18 rokov
 2. Pred absolvovaním prekážkovej dráhy musí každý účastník podpísať vyhlásenie o tom, že súťaží na vlastné riziko a zodpovednosť. Bez podpísania tohto vyhlásenia nesmie žiadna osoba použiť súťažné zariadenie.
 3. Podpísaním vyhlásenia súťažiaci prehlasuje, že sa oboznámil s pravidlami, rozumie im a zaväzuje sa nimi riadiť.
 4. Počas trvania súťaže v termíne od 15.-17.6. od 10:00 do 19:00 môžu súťažiaci absolvovať prekážkovú dráhu najviac tri krát. Za absolvovanie prekážkovej dráhy sa rozumie akýkoľvek, aj neúspešný a čiastočný pokus o zdolanie niektorých, alebo všetkých prekážok. Jedna osoba môže svoje 3 pokusy využiť v rôzne dni, alebo v ten istý deň. Pokiaľ Usporiadateľ zistí, že súťažiaci uskutočnil viac pokusov ako tri, bude súťažiaci zo súťaže a z hodnotenia vylúčený. Do hodnotenia sa berie vždy lepší výsledok z troch pokusov.
 5. V prípade veľkého záujmu účastníkov môže Usporiadateľ umožniť tréningy v nočných hodinách. Toto rozhodnutie ostáva vo výlučnej právomoci Usporiadateľa.
 6. Súťažiaci je povinný nahlásiť sa pred štartom hosteskám, nadiktovať svoje celé meno a mailový alebo telefonický kontakt, aby ho bolo možné kontaktovať v prípade, že postúpi do finále. Pokiaľ nebude možné kontaktovať súťažiaceho ktorý postúpil do finále, má Usporiadateľ právo vybrať iného súťažiaceho s ďalším najlepším výsledkom v poradí.
 7. Súťažiaci musí prejsť dráhu v presne určenom poradí od prekážky č.1 po č.10. Zdolávanie prekážok podlieha pravidlám platným pre každú jednotlivú prekážku. Zdolávanie prekážok v rozpore s pravidlami znamená nutnosť zopakovať prekážku ešte raz avšak za každý pád sa súťažiacemu pripočíta a 1 trestná minúta ku celkovému času súťažiaceho a prekážku musí opakovať odznova. Pri spornom názore na korektnosť zdolávania prekážky má usporiadateľ právo konečného rozhodnutia a súťažiaci sa musí takémuto rozhodnutiu podrobiť.
 8. Pi posudzovaní výsledkov sa berie do úvahy počet úplne prejdených prekážok a čas za ktorý súťažiaci prekážky prekonal. Pokiaľ majú viacerí súťažiaci prejdený rovnaký počet prekážok, rozhodujúci je lepší čas až po okamih pádu, ktorý súťažiaceho vyradil.

Do finále sa kvalifikuje prvých 6 MUŽOV a prvých 6 ŽIEN, ktorí budú mať najlepšie výsledky – najlepší čas za ktorý zdolali celú prekážkovú dráhu, alebo najväčší počet prejdených prekážok v najlepšom čase.

 1. Maximálny časový limit na zdolanie prekážkovej dráhy je 6 minút. Po uplynutí 6 minút musí súťažiaci opustiť prekážkovú dráhu. Do výsledku sa mu započíta počet úplne absolvovaných prekážok.
 2. V súťaži je tolerovaný neobmedzené množstvo pádov. Nepovolené použitie rúk alebo nôh je považované za pád.
 3. Pri páde, alebo nepovolenom použití rúk alebo nôh sa súťažiaci musí vrátiť na začiatok danej prekážky. Čas sa mu však nezastavuje ani nespúšťa odznova.
 4. Súťažiaci si musí priniesť vlastné športové oblečenie  a obuv. Šatne pre súťažiacich nie sú k dispozícii
 5. Jednotlivé športové disciplíny musia prejsť súťažiaci bez akýchkoľvek technických pomôcok, bez cudzej pomoci a bez istenia.
 6. Na prekážkovej dráhe môže byť počas súťaženia vždy iba jeden súťažiaci.
 7. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť pravidlá.
 8. Organizátor má právo vyradiť súťažiaceho aj bez udania dôvodu, súťažiaci nemá v tom prípade právo na žiadne odškodné a proti tomuto rozhodnutiu sa nie je možné odvolať. (napr. : ak sa bude účastník správať nevhodne, bude pod vplyvom alkoholu, nebude rešpektovať pokyny organizátora a pod.)
 9. Výhry: Každý účastník získa malú pozornosť a každý finalista získa zaujímavé ceny od partnerov podujatia. Hlavnými cenami sú darčekové karty na nákup v ľubovoľnom obchode OC Atrium Optima v rozličných hodnotách podľa tabuľky nižšie:
Kategória MUŽI Kategória ŽENY
1.miesto: 150€ 1.miesto: 150€
2.miesto: 100€ 2.miesto: 100€
3. miesto: 50€ 3. miesto: 50€

 

 1. Pravidlá prekonávania prekážok :

Všeobecné pravidlá :

 1. Súťažiaci nesmie pri zdolávaní prekážok chytať základnú nosnú hliníkovú konštrukciu. Pokiaľ chytí hlavnú konštrukciu alebo pokiaľ prekonáva prekážku nepovoleným spôsobom (napríklad si pomôže rukami na prekážke, ktorú je potrebné prekonať len s pomocou nôh), je toto považované za pád a súťažiaci musí prekážku opakovať.
 2. Súťažiaci musí prejsť každú prekážku od začiatku až do konca, to jest musí sa  dotknúť  koncovej hrany, alebo červenej značky označujúcej koniec prekážky.
 3. V súťaži je tolerovaný jeden pád pre mužov a dva pády pre ženy. Pri  páde musí súťažiaci začať prekážku od začiatku, pričom mu čas ďalej neprerušovane plynie
 4. Po uplynutí časového limitu, alebo po druhom páde (v prípade žien po treťom páde) musí súťažiaci opustiť prekážkovú dráhu.

Prekonávanie prekážok :

 1. BLUDISKO – Súťažiaci musí pri tejto disciplíne prejsť cez obidve časti bludiska na záver sa musí s nohami postaviť na drevenú hranu.
 2. BEDNE – Súťažiaci musí pri tejto disciplíne preskakovať medzi vrcholmi stojacich stĺpikov/bední. Prekážka sa prekonáva použitím nôh a rúk. Prekážka sa považuje za prejdenú, keď súťažiaci prejde všetky 4 bedne bez pádu.
 3. TYČE – Z poslednej oranžovej bedne sa súťažiaci musí chytiť zvislej tyče, preliezť cez ďalšie bez dotyku zeme a rovnako bez dotyku zeme musí prejsť z tyče na lano, kde na vrchole sa dotkne kontrolného bodu.
 4. STENA – Na lezeckú stenu súťažiaci vyskočí zo žinenky v pravom spodnom rohu. Lezeckú stenu musí prejsť  až na koniec, použiť môže ruky aj nohy, chytať sa pri tom môže iba lezeckých úchytov, nie bočných stien lezeckej steny, či hliníkového rámu. Z lezeckej steny sa spustí lanom na reťaz alebo kladinu prekážky č.5.
 5. HRANOL – Z poslednej hrazdy na predošlej prekážke (bez dotknutia sa zeme) musí súťažiaci plynulo prejsť na ďalšiu prekážku, ktorou je hranol,  po ktorom musí prejsť až na koniec. Pomôcť si môže pridržaním sa lana spusteného v strede prekážky. Na začiatku a na konci prekážky sa môže chytiť nosnej reťaze, avšak pri zdolávaní hranola nie je možné chytanie hranola rukami.
 6. RÚRA – Z predchádzajúcej prekážky (bez dotknutia sa zeme) súťažiaci  prechádza na ďalšiu prekážku  – zvislú a vodorovnú rúru.  Musí sa vyšplhať na hornú časť rúry a použitím nôh a rúk sa presúvať po vodorovnej rúre až na jej koniec.
 7. HRAZDY –Súťažiaci vyskočí a rukami sa zavesí na prvú hrazdu. Ostatné hrazdy prekonáva pomocou rúk alebo nôh, nesmie sa však dotknúť zeme. Z poslednej hrazdy prechádza (bez dotyku zeme) rovno na ďalšiu prekážku.
 8. SIEŤ – súťažiaci musí sieť preliezť z vrchnej časti a dobrovoľným spôsobom sa presunúť po sieti ku nasledujúcej prekážke komín.
 9. KOMÍN – Pri tejto prekážke sa musí súťažiaci dostať na vrchol komína. Použiť môže ruky aj nohy (prípadne iné časti tela), ktorými sa zapiera do stien z vnútornej strany, ľubovoľným spôsobom. Nesmie sa chytať bočných hrán komína. Po komíne  musí vyjsť až hore kde chytí modrú dosku a presunie sa na nasledujúcu prekážku.
 10. KOLÍKY – súťažiaci musí chytiť kolíky, pričom sa presúva smerom doľava aý do vyznačeného štvorca. Vo vyznačenom štvorci sa musí nachádzať s obidvoma kolíkmi, pričom môže  použiť nohy, ale iba na lezeckých úchytoch. Týmto ukončí svoju dráhu a zastaví sa časomiera.
Dátum pridania: 26 máj 2017