Nákupná galéria:
Po - Ne: 09:00 - 21:00
Novinky

Spotrebiteľská súťaž 1000x10za100

Spotrebiteľská súťaž 1000x10za100

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „1000x10za100“

I. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže „Rozdávame 1000 kariet s hodnotou 10EUR“– spotrebiteľská súťaž (ďalej len súťaž) je spoločnosť Palm Corp s.r.o., Saratovská 13, 841 02 Bratislava, IČO: 36 205 931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 49945/B (ďalej len “usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len “pravidlá”). Účelom súťaže je podpora a propagácia OC Atrium Optima, produktov a služieb usporiadateľa.

Ceny do súťaže  poskytol: OC Atrium Optima – Palm Corp, s.r.o. IČO: 36 205 931., Saratovská 13, 841 02 Bratislava. Sponzor súťaže AUTO-VALAS s.r.o. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice

II. Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 16.01.2017 do 16.02.2017 vrátane, respektíve do rozdania stanoveného počtu darčekových kariet ktoré sú určené ako ceny do súťaže, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

III. Účastníci súťaže

  • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom.
  • Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže OC Atrium Optima, zamestnanci nájomcov OC Atrium Optima a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  • Výherca je povinný najneskôr pri preberaní výhry preukázať svoju totožnosť za účelom overenia oprávnenosti na prevzatie výhry a preukázať sa s účtovným dokladom (bločkom), ktorý dokladuje nákup nad 100€ v jednej prevádzke. Účtovný doklad (bloček), je potrebné uchovať pre možné zlosovanie ďalšej výhry. Hodnota minimálne 100€ môže byť za jeden alebo viac artiklov (produktov), ktoré sa nachádzajú na jednom bločku.
  • Účastník účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže.

IV. Pravidlá súťaže
Do súťaže bude zaradený každý, kto od 16.01. do 16.02.2017 po nákupe nad 100€ preukáže bločkom pri predajnom stánku darčekových kariet. Hodnota bločku ( to jest kumulatívny súčet položiek ktoré sa na ňom nachádzajú) musí byť minimálne 100 EUR. Do súťaže nemôžu byť zaradené bločky v menšej hodnote ako 100 EUR, aj keď by súčtom ich hodnôt bola táto suma dosiahnutá.

Z hry sú vylúčené pokladničné doklady z bánk; doklady o vkladoch na účet; pokladničné doklady z tipovacích spoločností a lotérií; doklady z nákupu darčekových kariet, poukážok a iných platobných kariet, ktoré slúžia na ďalšiu úhradu, alebo sa za ne nenakupujú priame tovary a služby u nájomcov OC Atrium Optima, napr. paysafe, darčeková platobná karta Atrium Optima, nákupná poukážka z DM Drogery Markt, HUMANIC a pod.

Účastník súťaže následne vyplní kontaktný formulár a zlosovateľný kupón.

Každý účastník súťaže ktorý splnil vyššie uvedené podmienky obdrží darčekovú kartu Optima v hodnote 10 EUR, ktorú môže použiť pri nákupe tovaru v ktoromkoľvek z obchodov Obchodného centra Atrium Optima na Moldavskej ceste 32 v Košiciach.

Spotrebiteľská súťaž končí 16.02.2017 alebo odovzdaním poslednej 1000. darčekovej karty. Zákazníci, ktorí prídu v daný deň, môžu byť zaradení do záverečného zlosovania, aj keď darčekovú kartu nedostanú.

V nasledujúci deň po ukončení spotrebiteľskej súťaže prebehne losovanie 3 výhercov, ktorí vyhrajú možnosť použitia automobilu KIA OPTIMA na 1 víkend od spoločnosti AUTOVALAS s.r.o.

V. Výhry
Usporiadateľ uzavrie súťaž dňa 16.02.2017 o 20:59, alebo v deň, kedy budú všetky darčekové karty  určené do súťaže rozdané (podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr) a do 7 kalendárnych dní zverejní 3 výhercov, ktorí budú vyžrebovaní za prítomnosti notára.

3 víťazi súťaže získavajú:

Možnosť použitia automobilu KIA OPTIMA na 1 víkend od spoločnosti AUTOVALAS s.r.o.

VI. Spôsob odovzdania výhier
Usporiadateľ bude výhercov kontaktovať telefonicky. V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercu kontaktovať, tento stráca nárok na výhru.

Výherca poskytne na požiadanie usporiadateľa svoje osobné údaje potrebné na overenie jeho totožnosti. Výhercovia v súťaži sú povinní, na požiadanie usporiadateľa, vierohodným spôsobom preukázať svoju totožnosť a že sú vlastníkom účtovného dokladu, na základe ktorého bola odovzdaná darčeková karta v hodnote 10€, v opačnom prípade strácajú nárok na výhru. V prípade, že výhercovia neposkytnú usporiadateľovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel strácajú nárok na výhru.

Prevzatie a odovzdanie darčekovej platobnej karty v hodnote 10€ sa bude realizovať pri predajnom stánku darčekových kariet.

Prevzatie a odovzdanie poukazov na automobil na víkend sa bude realizovať výhradne osobne a bude fotograficky zdokumentované.

VII. Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťažiaci súhlasí, aby usporiadateľ alebo iná osoba poverená usporiadateľom v budúcnosti (“sprostredkovateľ”) spracoval manuálne alebo prostredníctvom výpočtovej techniky osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedli v emaile a to najmä v rozsahu meno a priezvisko, email a telefónne číslo na účely zaradenia do súťaže, jej propagácie a plnenia povinností a výkonu práv usporiadateľa súťaže a to na 2 roky po ukončení súťaže, následne budú údaje všetkých súťažiacich zlikvidované, pokiaľ nie je uvedené inak. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť poskytnuté osobné údaje na internete na web stránke súťaže ako aj v propagačných materiáloch v masovokomunikačných prostriedkoch. Osobné údaje osôb, ktoré získali ceny, budú sprístupnené spoločnosti  AUTOVALAS s.r.o.

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať formou oznámenia adresovanému usporiadateľovi. Súťažiaci, ktorý odvolá svoj súhlas počas trvania súťaže, bude zo súťaže vylúčený a stráca nárok na výhru. Ak výherca odvolá svoj súhlas po vyhlásení výsledkov, stráca nárok na výhru. Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek svoju účasť v súťaži ukončiť na základe oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty doručenej usporiadateľovi na adresu dvojtkova@aere.com. Usporiadateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje súťažiaceho, ktorý odvolal svoj súhlas alebo ukončil účasť v súťaži. Súťažiaci má právo prístupu k svojim osobným údajom a má právo žiadať ich opravu, vysvetlenie alebo odstránenie chybného stavu.

Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

VIII. Osobitné ustanovenia
Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky budú hradené samotným výhercom.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo pravidlá kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

IX. Záverečné ustanovenia
Tieto pravidlá sú uložené u usporiadateľa súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel u usporiadateľa.

Zmena pravidiel je platná od 30.12.2016

Dátum pridania: 4 január 2017