Nákupná galéria:
Po - Ne: 09:00 - 21:00

Bezplatný WiFi hotspot

Bezplatný WiFi hotspot

Branch: Bezplatný Wifi hotspot

Obchodné podmienky poskytovania služby bezplatného pripojenia k internetu prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete v obchodnom centre Atrium Optima

Nasledujúci text obsahuje obchodné podmienky poskytovania služby bezplatného prístupu na internet cez bezdrôtovú WiFi sieť (ďalej len „Služba“) v obchodnom centre Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11 Košice, Slovenská republika (ďalej len „OC Atrium Optima“).

Poskytovateľom Služby je obchodná spoločnosť Palm Corp s.r.o., so sídlom Saratovská 13, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 205 931, IČ DPH: SK2021574192, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49945/B (ďalej len „Poskytovateľ“).

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) stanovujú platné pravidlá pre používanie Služby bezdrôtového pripojenia k internetu poskytovanej Poskytovateľom Služby. Tieto Podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov Služby a ich platné znenie je k dispozícii na nahliadnutie pri každom pokuse užívateľa Služby o pripojenie k internetu. Užívateľom Služby sa na účely týchto Podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá Službu užíva (ďalej len „Užívateľ“). Na každé použitie Služby je potrebný súhlas Užívateľa s platným znením týchto Podmienok. V prípade nevyjadrenia súhlasu Užívateľa a/alebo odmietnutia Užívateľa udeliť súhlas s platným znením týchto Podmienok, nebude nadviazanie internetového spojenia cez bezdrôtovú WiFi sieť v OC Atrium Optima umožnené alebo bude už nadviazané spojenie prerušené.

Služba je poskytovaná prostredníctvom zariadení umožňujúcich bezdrôtový prístup Užívateľa k internetu, ktoré sú prevádzkované Poskytovateľom Služby, a to predovšetkým pre zákazníkov a návštevníkov OC Atrium Optima.

V prípade záujmu o užívanie Služby, zadá Užívateľ Služby v procese jeho registrácie do databázy Poskytovateľa v súvislosti so zahájením poskytovania Služby Užívateľovi svoju vlastnú, správnu a platnú e-mailovú adresu a súčasne vyjadrí Poskytovateľovi svoj súhlas s platným znením týchto Podmienok, s odoberaním Noviniek (ako sú definované nižšie) a súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na tieto účely spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach. V prípade, že Užívateľ nepostupuje ako je uvedené, nesie plnú právnu zodpovednosť za škody spôsobené uvedením nesprávnej, fiktívnej, prípadne cudzej e-mailovej adresy. Po prihlásení sa Užívateľa k Službe, obdrží Užívateľ na ním uvedenú e-mailovú adresu oznámenie o registrácii na účely užívania Služby v nižšie uvedenom znení, ako aj potvrdenie o udelení jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov a súhlasu s odberom aktuálnych noviniek a obchodných a marketingových ponúk, vrátane upozornení na predajné akcie, iné výhody a zľavy pri predaji tovarov a poskytovaní služieb v jednotlivých obchodoch a/alebo OC Atrium Optima (ďalej len „Novinky“). Týmto vyjadrením súhlasu s odoberaním Noviniek udeľuje zároveň Užívateľ Služby Poskytovateľovi v súlade s ustanoveniami § 9 a § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov Užívateľa na účely zasielania Noviniek. Súhlas so zasielaním Noviniek Užívateľ udeľuje na dobu neurčitú.

Každý Užívateľ má kedykoľvek možnosť svoje rozhodnutie o udelení súhlasu dodatočne zmeniť a prostredníctvom svojej e-mailovej adresy požiadať o odstránenie kontaktných údajov Užívateľa z databázy Poskytovateľa Služby. Rovnakým spôsobom je každý Užívateľ oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas s odberom Noviniek. Odhlásením sa Užívateľa a/alebo odvolaním jeho súhlasu s odberom Noviniek sa však Užívateľ odhlasuje z užívania Služby.

Oznámenie o registrácii Užívateľa:

„Vážený zákazník OC Atrium Optima,
ďakujeme za návštevu nášho OC Atrium Optima a za Vašu registráciu na účely užívania služby bezplatného pripojenia k internetu prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete. Svojou registráciou Užívateľa služby potvrdzujete Poskytovateľovi Služby svoj súhlas s platným znením Podmienok poskytovania služby, ako aj so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom zasielania Noviniek. V prípade, že ste sa k uvedenej službe neprihlasovali, alebo ste svoj zámer zmenili, môžete požiadať o vyradenie z našej databázy prostredníctvom e-mailovej adresy: info@optimake.sk. Odhlásením sa z databázy sa zároveň odhlasujete z poskytovania služby bezplatného pripojenia k internetu prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete OC Atrium Optima. Váš tím OC Atrium Optima“

Poskytovateľ Služby si vyhradzuje právo kedykoľvek Podmienky jednostranne zmeniť, a to i bez informovania Užívateľov o vykonaných zmenách. V tomto ohľade nevzniká Užívateľom Služby voči Poskytovateľovi akýkoľvek nárok.

Súhlasom so spracúvaním osobných údajov sa na účely týchto Podmienok rozumie súhlas Užívateľa Služby na získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie a uchovávanie na nosičoch informácií, využívanie, kvantifikáciu, triedenie a ďalšie spracúvanie osobných údajov a ďalších informácií o Užívateľovi Poskytovateľom a/alebo akoukoľvek ďalšou spoločnosťou koncernu Atrium European Real Estate, ďalej vlastníkom webu Welcome-to-our.net, prevádzkovateľom analytickej služby (napr. Google Analytics), spoločnosti emarsys eMarketing System AG, prípadne prostredníctvom ďalších tretích subjektov. Získavanými, zhromažďovanými a ďalej spracúvanými informáciami sú predovšetkým informácie o činnosti Užívateľov Služby na internete, vrátane informácií o užívaní zariadení, o dátových prenosoch a hovoroch uskutočnených v rámci užívania Služby, ako aj ďalšie informácie súvisiace s využitím Služby.

Aby mohol Užívateľ Službu využívať, musí získať prostredníctvom vlastných zariadení platný prístup do siete internet. Za účelom ochrany dát a údajov Užívateľov sú prihlasovacie kódy prenášané vo forme kódovaných súborov. Všetkým Užívateľom Služby Poskytovateľ odporúča používať pri všetkých úkonoch a činnostiach vykonávaných pri užívaní Služby vhodné kódovanie (napr. VPN, SSL) a zabezpečovacie mechanizmy (napr. antivírusy a firewall).

Užívateľ nesmie pri užívaní Služby vykonávať žiadnu činnosť, ktorá ohrozuje alebo by mohla ohroziť, znemožniť alebo inak narušiť riadnu funkčnosť Služby alebo zariadení ostatných Užívateľov. Predovšetkým je zakázané: preťažovanie siete a tým narušovanie funkčnosti Služby, vykonávanie akejkoľvek činnosti spôsobujúcej prenos alebo šírenie počítačových vírusov, prenos IP paketov s uvedením falošnej adresy alebo iných nepravdivých údajov odosielateľa, rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov), šírenie poplašných správ a nepravdivých informácií, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré sú v rozpore s platným právnymi predpismi. V prípade podozrenia z porušovania týchto Podmienok, môžu byť zo strany Poskytovateľa Služby podniknuté voči Užívateľovi príslušné právne kroky.

Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený zablokovať, prerušiť alebo úplne zastaviť poskytovanie Služby na základe vlastného uváženia, a to i bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa.

Zabezpečenie kompatibility zariadení Užívateľa použitých pri užívaní Služby a posúdenie ich vhodnosti na účely užívania Služby je výhradne na vlastnom uvážení Užívateľa. Poskytovateľ v súvislosti s poskytovaním Služby nesprístupňuje Užívateľom na užívanie žiaden software, zariadenie ani konfiguračné nastavenia.

Tok dát medzi klientskym zariadením na systéme je nekódovaný a umožňuje prístup tretím stranám. Sieť je otvorená, neobsahuje firewall ani antivírusový softvér.
Vzhľadom k tomu, že Služba je Užívateľom poskytovaná bezodplatne, dostupnosť Služby, jej bezporuchová funkčnosť, efektívnosť, výkonnosť a funkčnosť zariadení a siete, ani rýchlosť a kvalita prenosu dát nie sú zaručené. Poskytovateľ upozorňuje Užívateľov, že pri užívaní Služby môže dochádzať k oneskoreniam, výpadkom alebo občasnému rušeniu či spomaleniu prenosu dát, k poruchám pripojenia, prípadne k strate dát či poškodeniu softwaru Užívateľa v dôsledku týchto udalostí. Poskytovateľ Služby nenesie v tejto súvislosti voči Užívateľovi žiadnu zodpovednosť za prípadný vznik akejkoľvek škody pri užívaní Služby alebo v súvislosti s užívaním Služby.

Ak by niektoré ustanovenia týchto Podmienok stratili platnosť a/alebo účinnosť, platnosť a účinnosť zvyšnej časti Podmienok zostáva nedotknutá. Tieto Podmienky a akékoľvek ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

V záležitostiach, ktoré nie sú týmito Podmienkami upravené, sa poskytovanie Služby riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v jeho platnom znení.
Ďakujeme Vám za užívanie Služby a prajeme príjemné nákupy a surfovanie na sieti.

Váš tím OC Atrium Optima

Iné obchody